ورودی ها
 مساحت زمین:  متر مربع
ردیف
مساحت آپارتمان
تعداد مالکینمساحت انباری و پارکینگ در سهم زمین لحاظ

مساحت آپارتمان در سند شامل ،مساحت بالکن

 قیمت یک م م زمین :  میلیون تومان
 قیمت یک م م آپارتمان نوساز :  م ت
 قیمت یک م م آپارتمان کهنه ساز :  م ت
 پیشنهادهای جدول ضرب
 نمودار، جدول و راهنما

 

 

ورود اطلاعات زمین و مالکین :

 میتوانید مساحت زمین ، تعداد مالکین و مساحت آپارتمان کلنگی هر مالک را وارد کنید . اگر مساحت آپارتمانها مشابه است از ستون تعداد استفاده کرده  ، در وقت صرفه جویی کنید .

مشخصات انباری ، پارکینگ و بالکن مالکین :

در صورتی که مایل هستید اثر پارکینگ ، انباری و بالکن بر قدرالسهم هر مالک محاسبه شود ، مقادیر آن را در این بخش وارد کنید .

ورود اطلاعات پایه جهت برآورد قیمت :

جهت مقایسه قیمتی و بدست آوردن انتخابهای مختلف ، قیمت زمین ، قیمت آپارتمان نوساز و قیمت آپارتمان کهنه ساز یا کلنگی را در منطقه وقوع ملک خود وارد کنید .

 

گزارشات به شرح زیر است :

A-سهم زمین هر یک از مالکین بدون لحاظ نمودن سهم پارکینگ ، انباری و بالکن  :

در این بخش می توانید سهم زمین هر یک از مالکین را به تفکیک مساحت ، درصد ، دانگ و سهم از مبلغ فروش زمین مشاهده کنید .

قدرالسهم زمین

 

B-سهم زمین هر یک از مالکین با لحاظ نمودن سهم پارکینگ ، انباری و بالکن  :

در این بخش می توانید سهم زمین هر یک از مالکین را به تفکیک مساحت ، درصد ، دانگ و سهم از مبلغ فروش زمین مشاهده کنید . در این حالت اثر مساحت اختصاصی پارکینگ ، انباری و بالکن هر واحد مجزا محاسبه می گردد و  در سهم زمین نمایش داده می شود .

سهم زمین با احتساب پارکینگ ، انباری و بالکن

 

C-محاسبه اختلاف سهم زمین با و بدون در نظر گرفتن پارکینگ ، انباری و بالکن

این جدول اثر تفاوت محاسبه سهم زمین حالتهای A و B است . 

سهم زمین عرضه

 

D-تامین هزینه ساخت بوسیله فروش بخشی از سهم زمین  و سود حاصل از آن جهت مالکین

در این حالت برنامه محاسبه می کند ، جهت تامین هزینه ساخت چه مساحتی از زمین باید فروخته شود طوری که مالکین قبلی و مالک جدید ، هر یک به نسبت سهم زمین خود ، هزینه ساخت را متقبل شوند . سود حاصل از ساخت و ساز در این حالت نیز محاسبه شده و نمایش داده می شود . 

سود ساخت و ساز ناشی از فروش سهم زمین

 

E-تامین هزینه ساخت از طریق مشارکت با سازنده ( مشارکت در ساخت )  و سود حاصل از آن جهت مالکین

در این حالت برنامه محاسبه می کند ، در صورتی که قرارداد مشارکت در ساخت منعقد گردد ، اثر سود آن جهت مالکین چگونه است . محاسبات بر اساس عرف نسبتهای مشارکت در ساخت و مبلغ بلاعوض  وارد شده توسط کاربرانجام می شود .

سود مشارکت در ساخت بین مالکین و سازنده

 

F-تفکیک مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین ( آپارتمان ، انباری ، پارکینگ ، بالکن ) متر مربع 

اثر هر یک از مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین به تفکیک سهم آپارتمان ، سهم انباری ، سهم پارکینگ و سهم بالکن بر حسب متر مربع نمایش داده می شود .

اثر پارکینگ ، انباری ، بالکن در محاسبه سهم زمین

 

G-تفکیک مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین ( آپارتمان ، انباری ، پارکینگ ، بالکن ) دانگ

جدول بالا بر حسب دانگ نمایش داده می شود .

 

H-تفکیک مولفه های تشکیل دهنده سهم زمین ( آپارتمان ، انباری ، پارکینگ ، بالکن ) میلیون تومان

جدول فوق ،  اثر مولفه های سهم زمین بر حسب میلیون تومان نمایش داده می شود .

 

I-تفاوت فروش سهم زمین و آپارتمان کلنگی هر یک از مالکین :

برای هر مالک میتوانید مقایسه قیمت فروش آپارتمان کلنگی و سهم زمین آن را مشاهده کنید . مقدار تفاوت بر حسب درصد ، مبلغ و به صورت سود وزیان انتخاب هر حالت  ، نمایش داده میشود .

تفاوت قیمت فروش سهم زمین و آپارتمان کلنگی هر یک از مالکین

 

J-تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان با فروش زمین :

اگر مالکین سهم زمین خود را بفروشند می توانند مجددا آپارتمان نوساز یا کهنه ساز خرید کنند .مقدار مساحت هر یک از موارد فوق و مقایسه ، در این پنل درج شده است .

تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان با فروش زمین

 

K-تبدیل قدرت خرید هر یک از مالکین به آپارتمان نوساز  با فروش آپارتمان کلنگی :

اگر مالک نتواند سهم زمین خود را به تنهایی بفروشد و پول لازم باشد ، لاجرم باید تن به فروش آپارتمان کهنه ساز بدهد . در این پنل فرض شده است که مالک ، ملک خود را به دلیل پول لازم بودن به قیمت آپارتمان کلنگی بفروشد و بر مبنای آن مقایسه قیمتی با خرید نوساز ، محاسبه شده است .

محاسبه قدرالسهم زمین

 

L-ارزش گذاری آپارتمان کلنگی بر مبنای سهم زمین :

ارزش گذاری هر متر مربع آپارتمان کلنگی بر مبنای سهم زمین در این پنل آورده شده است . اگر مایل هستید به بنگاه املاک ، قیمت آپارتمان کلنگی را بر مبنای سهم زمین اعلام  کنید ، از این گزینه استفاده کنید . بدیهی است فروش آپارتمان کلنگی با قیمت درج شده در این پنل ، معادل فروش سهم زمین به قیمت روز است .

 

M-بازدهی خرید آپارتمان کلنگی و فروش زمین در این مجتمع :

اگر مایل هستید سرمایه گذاری انجام دهید ، می توانید تفاوت قیمت خرید آپارتمان کلنگی و فروش سهم زمین آن را در این بخش ببینید. سود وزیان مشخص است .

 

 

آیا مساحت پارکینگ ، انباری و بالکن در قدرالسهم اثر دارد ؟
 
پاسخ سوال به صورت زیر است :
 
1- اگر در سند ملک مساحتهای پارکینگ ، انباری یا  بالکن به صورت مجزا با ذکر مقدار بر حسب متر مربع لحاظ شده باشد ، محاسبه اثر آن در سهم زمین قطعی است . 
 
2- بدیهی است در صورتی که  2 مالک با مساحت آپارتمان یکسان باشند ولی فقط یکی از آنها پارکینگ سندی داشته باشد ، نمی توان حکم به یکسان بودن سهم زمین هر دو داد و لازم است راهکاری جهت درج اثر مساحت پارکینگ در سهم زمین لحاظ شود .
 
3- به هنگام پرداخت مالیات خرید و فروش ملک ، سازمان امور مالیاتی بر مبنای ارزش بنای ساختمان ( اعیان ) و زمین محل وقوع ملک ( عرصه ) اقدام به اخذ مالیات با استفاده از ضرایب ارزش منطقه ای می کند . طبق دستور العمل این سازمان که تصویر آن در زیر آمده است ، از نظر سازمان امور مالیاتی ، ارزش هر متر مربع  پارکینگ و انباری برابر 50% ارزش هر متر مربع بنای آپارتمانی آن است . با این نسبت ،  ارزش بنای ساختمان برآورد شده و مالیات بخش اعیان ملک ، با لحاظ نمودن ارزش معاملاتی منطقه ای املاک دریافت می شود . 
 
سهم پارکینگ ، انباری و بالکن در قدرالسهم زمین
 
 
سوالی که مطرح می شود این است که چگونه باید اثر پارکینگ ؛ انباری و بالکن را در سهم زمین مشخص کنیم :
 
نحوه برآورد سهم زمین پارکینگ هر یک از مالکین :
 
مساحت یک فضای پارک ماشین یا یک پارکینگ ، همواره محدود به اعداد 11 تا 12.5 متر مربع است و به عنوان مثال پارکینگ 3 متر مربعی نداریم . زیرا تعریف فضای پارکینگ استاندارد طبق ضوابط معماری و احداث بنا ، محدودیتهای فوق را اعمال میکند . در عرف قیمت گذاری پارکینگ به یکی از دو روش زیر عمل می شود .
 
الف ) قیمت پارکینگ در منطقه ثابت و بر حسب مبلغ عنوان می شود . به عنوان مثال قیمت پارکینگ در منطقه مرزداران شهر تهران در پایان سال 1397 ، برابر 250 میلیون تومان است .
 
ب ) قیمت پارکینگ به صورت درصدی از قیمت آپارتمان لحاظ می گردد . به عنوان مثال در شمال کشور و در شهر نوشهر ، ارزش هر متر مربع پارکینگ برابر 33% یا یک سوم ارزش هر متر مربع آپارتمان است و به هنگام خرید آپارتمان در صورت داشتن پارکینگ ، باید مبلغ آن را به صورت مجزا با لحاظ ضریب اعلام شده ، بپردازید . 
 
حالت الف نیز می تواند به حالت ب تبدیل شود و با توجه به قیمت هر متر مربع آپارتمان و داشتن مساحت پارکینگ ، می توان قیمت پارکینگ را به صورت درصدی از قیمت پارکینگ محاسبه نمود .
 
 
نحوه برآورد سهم زمین انباری هر یک از مالکین :
 
قیمت انباری به صورت درصدی از قیمت آپارتمان لحاظ می شود . برآورد قیمت هر متر مربع انباری معمولا بین 50% تا 100% قیمت زمین لحاظ می گردد .
 
نحوه برآورد سهم بالکن در سهم زمین هر یک از مالکین :
 
در اسناد جدید ، مساحت بالکن به مساحت آپارتمان با ضریب مشخص  اضافه می شود . در این حالت نباید برای مساحت بالکن ، سهم زمین در نظر گرفت زیرا اثر آن ، در مساحت آپارتمان دیده شده است . در اسناد قدیمی ، عمدتا مساحت بالکن و آپارتمان به صورت مجزا نوشته شده است و مساحی نیز آن را تایید می کند . در این حالت می توان ازضرایبی که در عمده موارد توسط سازمان ثبت جهت بالکن استفاده می شود ، جهت تعیین سهم زمین آن استفاده نمود .برنامه از ضرایب پیش فرض استفاده می کند ، هر چند می توان آن را در پنلهای مربوطه خروجی تغییر داد .
 
 
 
 
 
 
 

نسبت قیمت زمین به آپارتمان , قدرالسهم تجاری , قدرالسهم مشاعات , تعیین و محاسبه میزان قدرالسهم از عرصه ملک , فرمول محاسبه سهم العرصه , فرمول محاسبه قدر السهم , حق السهم زمین , قدر سهم زمينه , سهم زمین , فرمول قدر السهم , محاسبه قدرالسهم آپارتمان , قدرالسهم آپارتمان از زمین , روش محاسبه قدرالسهم زمین , قدر سهم زمین , سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن , سهم زمین در قیمت مسکن , سهم زمین آپارتمان , نحوه قيمت گذاري سهم زمين فروشي , نحوه قيمت گذاري سهم زمين كشاورزي , قدرالسهم زمین , قدرالسهم زمین آپارتمان , قدرالسهم زمین عرصه , محاسبه قدرالسهم زمین , فرمول محاسبه قدرالسهم زمین , قدرالسهم زیرزمین , عرصه و اعیان , عرصه و اعیان چیست , عرصه و اعیان آپارتمان , عرصه و اعیان در ساختمان , عرصه و اعیان ملک چیست , عرصه و اعیان زمین چیست , عرصه و اعیان ملک یعنی چه , عرصه و اعیان به انگلیسی , عرصه و اعیان ملک , عرصه و اعیان در آپارتمان , عرصه و اعیان در ملک , عرصه و اعیان زمین , عرصه و اعيان چيست , ملکی عرصه و اعیان یعنی چه , مفهوم عرصه و اعیان , معنای عرصه و اعیان , تفکیک عرصه و اعیان , تفاوت عرصه و اعیان چیست , قیمت گذاری آپارتمان , نحوه قیمت گذاری آپارتمان , نحوه قیمت گذاری طبقات آپارتمان , فرمول قیمت گذاری آپارتمان , روش قیمت گذاری آپارتمان , قیمت گذاری آپارتمان در تهران , قیمت گذاری زمین , قیمت گذاری زمین شهری , قیمت گذاری زمین مسکونی , نحوه قیمت گذاری زمین , روش قیمت گذاری زمین , سهم اپارتمان از زمین

نظر خود را درج کنید.حسینی 1399-04-09 20:44:45 پاسخ

سلام ،یک منزل مسکونی ۳۰۰ متری سه دانگ مشاع عرصه واعیان متعلق به من است ،الان متوجه شدم درتابستان سال گذشته شریکم سهم خودشون را فروخته که درطبقه پایین ساکن بودند و درحال حاضر اجاره هست ،سهم من از عرصه واعیان چندمتراست و باید چه کاری انجام بدهم چون دراین بیست سال منزل درب از ساختمان بوده ومن راهی به حیاط وپارکینگ ندارم .لطفا راهنمایی کنید .

محسن 1399-04-05 17:18:49 پاسخ

سلام ،متراژخانه کلنگی هست به متراژ ۴۳۶ متر مربع ودرسند من نوشته ،یک دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان، یعنی چقدر میشه

محمدی 1399-04-05 17:08:52 پاسخ

متراژزملک کلنگی ۴۳۶ متر مربع وسهم من روی سند زده ،یک دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان یهنی چقدر میشه

علی مشهدی 1399-03-23 17:25:41 پاسخ

سلام ساکن خیابان صدف مشهدم بالای منزل ۲۵۰ متری پدرم را حدود ۱۵ سال قبل دو طبقه ساختیم همکف مسکونی روی آن من و بالاتر برادرم ، با سه سند تفکیک شده و تمام امتیازات مجزا ، امسال قصد فروش طبقه وسط هست آیا میشه حتی حدودی مشخص کرد چقدر از فروش این واحد مربوط به بنا میشه؟

منعم حسین نیا 1399-03-21 22:03:21 پاسخ

سلام لطفا مارا راهنمایی بفرمایید یک ملک 4وا‌حدی هستیم فاقداسانسور طبقه اول 105وبدون ڀارکنیگ وسایر طبقات116متر دارای ڀارکینگ.آیا سهم طبقه اول مانند سایر طبقات است

کاربر35138 1399-03-06 16:56:20 پاسخ

سلام من از یکی از روستاهای بوشهر هستم وسندی دارم که دران بیان شده هشت سهم شش دانگ از چهار سم را مالم حال نمیدانم چند هکتار زمین دارم لطفا راهنمای کنید با تشکر

سعید سوداگری 1399-03-03 01:27:59 پاسخ

اینجانب به اتفاق سایر مالکان دودستگاه ساختمان جمعا 9 نفرمالک مسکونی ویک نفر مالک تجاری قصد مشارکتوتجمیع داریم وبرای محاسبه قدرالسهم شدیدا به فایل این گزارش احتیاج دارم امکان دارد فایل را داشته باشم وپس از تکمیل اطلاعات قدرالسهم سایرین را محاسبه کنم . ممنون

سعید سوداگری 1399-03-03 01:27:59 پاسخ

اینجانب به اتفاق سایر مالکان دودستگاه ساختمان جمعا 9 نفرمالک مسکونی ویک نفر مالک تجاری قصد مشارکتوتجمیع داریم وبرای محاسبه قدرالسهم شدیدا به فایل این گزارش احتیاج دارم امکان دارد فایل را داشته باشم وپس از تکمیل اطلاعات قدرالسهم سایرین را محاسبه کنم . ممنون

مرتضی 1399-02-29 17:13:8 پاسخ

سه من زمین زراعی چند مترمربع است

کاربر35049 1399-02-25 12:30:18 پاسخ

تشکر

کاربر31909 1399-02-10 05:36:25 پاسخ

سلام این سایت اپلیکیشن اندرویدی هم داره؟

آلکس 1399-02-02 10:39:38 پاسخ

سلام : مساحت زمین 2265 متر مربع ، نوع و میزان مالکیت پنج سهم مشاع از سیصدو بیستو چهار سهم عرصه و اعیان ،....میخواستم بدونم سهم اینجانب چند متر مربع است با تشکر

ارین اذری 1399-01-29 12:35:28 پاسخ

زمینی به متراژ 420 متر مربع میباشد که دو طبقه هست زیر بنای پایین 240 متر مربع بالا200 مترمربع وحیاط به طبقه پایین تعلق دارد سی سال ساخت میباشد با در نظر گرفتن این که خانه مهندس ناظر ی ومحکم هست اگر خونه قیمتش 4 میلیارد باشد قیمت طبقه دوم چقدر میباشد؟

کاربر31800 1399-01-25 10:58:36 پاسخ

با سلام و عرض ارادت چنانچه ملکی دارای چهار واحد مسکونی باشد وحق استفاده از حیاط منحصراً بیکی از واحدها داده شده باشد و در سند نیز قید شده باشد آیا این امر در تخصیص حق السهم تاثیری دارد‌. اگر جواب مثبت است چگونه محاسبه میشود با احترام

محمدرضا 1399-01-23 10:41:6 پاسخ

هرسهم زمین کشاورزی معادل چندهکتارمیباشد

جلال 1398-11-19 14:06:37 پاسخ

سلام لطفا همانطور که تاثیر انباری و پارکینگ را در سهم مالکین مشخص کردید تاثیر طبقات در ساختمان های بدون اسانسور و شرقی یا غربی بودن را هم ارایه فرمایید با تشکر

علي كهين خيل 1398-11-14 12:41:48 پاسخ

سلام روز خوش جالب و خوب بود لاكن جدول محاسبات شما بدون انباري و پاركينگ رو محاسبه ميكنه اما با پاركينگ و انباري رو اجازه محاسبه نميده يا من نحوه كار رو بلد نيستم يا نقص جدول محاسبه است. متشكرم

کاربر29431 1398-11-14 07:33:53 پاسخ

سهم ساخت ۶ واحد در زمین ۳۰۰متر هرواحد چقدر استواحد ۹۰متر است.سازنده ده واحد میخواهد بسازد

کاربر25183 1398-09-23 17:08:9 پاسخ

اگر بخواهیم وارد دادن ضریب به انبار و یا پارکینگ و یا هر فضای اختصاصی دیگر شد عملا امکان محاسبه دقیق مقدور نخواهد بود. زیرا آن موقع ارزش افزوده مربوط به طبقات مثلا در برجها و یا ساختمان های چند طبقه با آسانسور و یا حتی در ساختمانهای بدون آسانسور بایدوارد شد. در صورتی که اگر کل فصاهای اختصاصی با هم جمع و در مساحت کل مفید لحاظ شود دیگر بحثی وجود نخواهد داشت. زیرا که هر مالک در زمان خرید میتواند بسته به شرایط خود تصمیم به خرید انبار و یا پارکینگ و غیره نماید . با تشکر

کاربر25182 1398-09-23 17:02:29 پاسخ

در پاسخ به امیر: باسلام خوب بودزمینی به مساحت 217متر می باشد و2 واحد آپارتمان به مساحت 136متر واق

میتوان انبار را نیز مشابه مساحت طبقه گرفته و کل را بدست بیاوریم و برای سهم طبقه اول مساحت واحد بعلاوه مساحت انبار تقسیم بر مساحت کل (واحدها و انباری ) حاصل صربدر مساحت عرصه که سهم واحد بدست خواهد آمد

حسین 1398-08-18 10:09:51 پاسخ

باسلام.در سند کشاورزی اصلاحات ارضی در خوزستان که بصورت نسق وفک رهن شده میباشد در سند مقدار سهم ،11سهم از 2000سهم نوشته. منظور از 11سهم چیست؟هر سهم را بر چه اساسی اعمال میکنن؟منظور هکتار است یا متراژیا موارد دیگری.... لطفا راهنمایی بفرمایید

امیر 1398-07-30 14:45:44 پاسخ

باسلام خوب بودزمینی به مساحت 217متر می باشد و2 واحد آپارتمان به مساحت 136متر واقع درطبقه دوم بدون انباری و134 متری واقع طبقه اول با انباری به مساحت 60مترکه درسندطبقه اول ثبت گردیده ودر دوطبقه که هرواحد سندشش دانگی دارد ساخته شده است لذا خواهشمند است بفرمائید قدرالسهم طبقه اول که انباری متعلق به آن است چقدر می شود باتشکر

رشیدی 1398-07-17 22:31:22 پاسخ

با سلام: زمینی با سند مشاع و مشخصات زیر هست،خواستم بدونم چند متر هست: هزار سهم مشاع از دوهزار و هشتصدو سی و چهار سهم مشاع از ده هزارو ششصد و ده سهم سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین 🤔 لطفا راهنمایی و کمکم کنید میخوام بخرم اما میترسم سرم کلاه بره

امیر 1398-07-17 18:59:26 پاسخ

سلام ببخشید سوال داشتم خواستم بدونم که یک سندی دارم که در آن نوشته شده من ۳/۴دانک از شش دانک دارم پلاک یک به متراژ

امیر 1398-07-17 17:58:59 پاسخ

سلام ببخشید سوال داشتم خواستم بدونم که یک سندی دارم که در آن نوشته شده من ۳/۴دانک از شش دانک دارم پلاک یک به متراژ۱۱۶۳۷/۶۷وپلاک دو به متراژ۱۷۱۸۷/۵۶ سهم من چقدر میشه ممنون اکر جواب بدهید

 پیشنهادهای جدول ضرب
روشهای خانه دار شدن
مشارکت در ساخت ، پیمانکار ساخت و ساز ، مدیریت پیمان

محاسبات پیش خرید آپارتمان نسبت به خرید نقدی ، کدام بهتر است ؟ مبلغ سود چقدر تفاوت دارد؟ زمانبندی پرداختها به سازنده ، چگونه بر سود نهایی اثر می گذارد ؟

برآورد هزینه ساخت مجتمع مسکونی بر حسب مساحت واحدهای در حال احداث و تعداد طبقات به تفکیک شهر ، با لحاظ نمودن کیفیت ساخت ، هزینه های جواز و جانبی

محاسبه مبلغ بلاعوض و نسبتهای مشارکت در ساخت برای سازنده و مالکین بر اساس ارزش زمین ،هزینه ساخت و آپارتمانهای انتخاب شده طرفین

پیش بینی قیمت مسکن بر اساس دوره های رونق و رکود به همراه ترسیم نمودار آن ؟ تفاوت قیمت پیش بینی و قیمت واقعی در دوره های قبل چقدر است ؟ متوسط طول هر دوره چند سال است ؟

پیش بینی روند مسکن بر اساس رابطه قیمت دلار و مسکن ؟ تاثیر افزایش قیمت دلار بر گرانی مسکن چگونه است ؟ رشد یا کاهش کدام در آینده بیشتر یا کمتر است ؟

مساحت معادل ارزش آپارتمان شما در شهرهای دیگر کشور چند متر مربع است ؟

محاسبه قیمت سر به سر فروش آپارتمان در ساخت و ساز بر مبنای عوامل ارزش زمین ، هزینه ساخت ، سود بانکی و مدت زمان ساخت پروژه

نمودار قیمت ساخت هر متر مربع زیر بنا بر حسب شهر و تعداد طبقات ، به تفکیک درصد هزینه های سفت کاری ، نازک کاری ، تاسیسات و جانبی

قیمت ایزوگام بام