3 روش تنظیم مبلغ رهن و اجاره در قرارداد؟ ( رهن بهتر است یا اجاره ، درآمد ، اجرت المثل ، خانه )

شماره 1035
1397/03/11

جهت محاسبات آنلاین و ماشین حساب اینجا کلیک کنید .

 

جهت تنظیم رهن واجاره در قرارداد روشهای متفاوتی استفاده می شود . در زمانی که نرخ سود بانکی پایین است ، مالکین تمایل به دریافت اجاره بیشتر دارند . از طرفی به دلیل ریسکهای موجود و عدم اطمینان به مستاجر، مالکین حاضر به دریافت کل مبلغ قرارداد به صورت اجاره بها نیستند و همواره بخشی از ثمن معامله به صورت رهن دریافت می شود تا پشتوانه لازم جهت وصول مطالبات ، نسبت به عدم دریافت اجاره بها در اختیار وی باشد . به هنگام تنظیم قرارداد ، طرفین مبلغی را تحت عنوان جریمه یا اجرت المثل و زمان تصرف پس از اتمام قرارداد ، معین می کنند . کاربرد این اعداد در این ابزار جهت تعیین مبلغ رهن آورده شده است .

 

ورود اطلاعات رهن و اجاره :

مبلغ رهن ، اجاره و نرخ تبدیل را مشخص کنید .

تبدیل رهن و اجاره به یکدیگر نحوه روش

 

تنظیمات هزینه جانبی قرارداد:

شامل جریمه روزانه ایام تصرف بعد از قرارداد ، مدت زمان احتمال حضور مستاجر پس از قرارداد در صورت عدم تخلیه ملک  ، توسط وی را وارد کنید . درصد هزینه های ضروری قرارداد شامل اخذ وکیل جهت طرح دعوا ،  ضرر و زیانهای ناشی از استفاده نامناسب ملک و مشابه است . این عدد را به صورت درصد کل از درآمد ملک وارد کنید .

اجرت المثل و زمان تصرف قرارداد اجاره یعنی چه

 

A-کنترل مبلغ رهن بر مبنای 4 ماه اجاره :

طبق قانون در دیرترین حالت رسیدگی ، ارسال سه اخطاریه جهت پرداخت اجاره معوق لازم است . با فرض مدت زمان یکماه برای هر اخطاریه و یکماه مدت زمان لازم جهت تخلیه ملک و اثاث کشی ، حداقل مبلغ ر هن باید برابر 4 ماه در نظر گرفته شود . تنظیم قرارداد رهن و اجاره با این شرایط ریسک بالایی دارد و یکی از موارد این است که حتی در صورت تخلیه ملک ، فصل بعدی می تواند دوره پاییز یا زمستان باشد که به لحاظ پیدا نمودن مشتری ، اندکی سخت تر از فصل تابستان است .

روش تنظیم قرارداد رهن و اجاره و نسبت رهن یا اجاره بگیرم

 

B-مبلغ رهن برابر یکسال اجاره بها :

دریافت چک جهت اجاره بهای سنگین ، امری معمول است . از طرفی اگر مایل هستید منطبق بر مدت زمان قرارداد ، از پول رهن به عنوان پشتیبان مبلغ اجاره استفاده کنید ، این گزینه را انتخاب نمایید . در این حالت مبلغ رهن طوری محاسبه می شود که معادل 12 ماه اجاره بها باشد .

رهن یا اجاره کدام بهتر است؟

 

C-قرارداد کم ریسک ، پوشش عدم دریافت اجاره و هزینه های ضروری:

در این حالت به غیر از 12 ماه اجاره ، هزینه های شارژ ، مدت زمان تصرف احتمالی پس از اتمام قرارداد ، اعمال هزینه اجرت المثل یا جریمه طبق قرارداد منعقد شده ،درصد هزینه های ضروری و جانبی دیگر همانند وکیل لحاظ می شود . مبلغ رهن طوری تنظیم میشود که تمام هزینه های فوق را پوشش داده و قرارداد دارای کمترین ریسک باشد . تفکیک هزینه های رهن نیز در جدول مربوطه ،  آورده شده است .

قرارداد کم ریسک اجاره بها ، اجرت امثل و ایام تصرف

 

D-درصد رهن واجاره برابر متوسط آماری : 

متوسط آماری نسبت رهن واجاره در قراردادهای تنظیم شده ، در این پنل دیده میشود .

تبدیل رهن و اجاره برابر متوسط مرکز آمار

 

E-نمودار مقایسه درآمد سالانه رهن و اجاره :

روشهای متفاوتی جهت تنظیم نسبت رهن واجاره در قرارداد موجود است و مجموع درآمد سالانه هریک از آنها به تفکیک در این پنل آورده شده است . در این حالت فرض می شود مبلغ رهن دریافت شده در بانک سپرده گذاری شده و سود آن به صورت ماهانه ، به درآمد اجاره اضافه شده است . هفت حالت اجاره کامل ، رهن برابر 4 ماه اجاره ، رهن برابر یکسال اجاره ، قرارداد کم ریسک ، متوسط آماری ، قرارداد جاری و رهن کامل لحاظ شده است . جهت متقاعد کردن افراد به انتخاب هر حالت ، می توان از تفاوت درآمد سالانه استفاده نمود .

تبدیل رهن و اجاره - نمودار مقایسه درآمد سالانه

 

F-جدول مقایسه درآمد سالانه رهن و اجاره :

اطلاعات نمودار فوق به صورت جدولی نیز آورده شده است .

جدول مقایسه درآمد رهن و اجاره سالانه

 

G-نمودار مقایسه مبلغ رهن و اجاره :

مبلغ رهن و اجاره در 7 حالت تنظیم قرارداد ، به صورت نمودار آورده شده است .

نمودار مقایسه و تبدیل رهن و اجاره به یکدیگر

 

H-جدول مقایسه مبلغ رهن و اجاره :

علاوه بر درج مبلغ رهن و اجاره ، دارای ستونی است که نشان می دهد ، مبلغ رهن قرارداد ، چند ماه اجاره بها راپشتیبانی می کند . توصیه میشود به هنگام تنظیم قرارداد ، مبلغ رهن را طوری تنظیم کنید که 18 ماه اجاره بها را در برداشته باشد .

جدول مقایسه رهن و اجاره با یکدیگر

 

I-نمودار مقایسه نسبت رهن و اجاره در قرارداد:

در این نمودار ، نسبت رهن و اجاره هر 7 حالت قرارداد ، ذکر شده است .

نسبت رهن و اجاره در قرارداد

 

J-جدول مقایسه نسبت رهن و اجاره قراردادها :

علاوه بر نسبت رهن و اجاره در قرارداد ، نسبت رهن به اجاره یا تعداد ماهی که مبلغ اجاره توسط رهن قابل دریافت است ، ذکر شده است .

جدول مقایسه رهن و اجاره در قرارداد و  رهن چیست ؟


نظر خود را درج کنید.
 پیشنهادهای جدول ضرب